Historiallis-kriittinen editio

( ruots. historisk-kritisk utgåva, engl. historical-critical edition, saks. historisch-kritische Ausgabe )

  1. » Tekstikritiikin periaatteita noudattaen laadittu » tieteellinen editio, jossa tavoitteena tuottaa » tekstin mahdollisimman autenttinen historiallinen muoto. Tekstistä säilyneitä » versioita vertaamalla pyritään perusteellisesti (kriittisesti) arvioimaan tekstiaineistossa esiintyviä vaihtoehtoisia » lukutapoja ja näin tunnistamaan tekijän alkuperäisestä tekstistä poikkeavat lukutavat. Historiallis-kriittisessä editiossa pyritään laatimaan mahdollisimman autenttinen teksti sekä sen lisäksi dokumentoimaan kaikki » tekstitraditioon sisältyvät vaihtoehtoiset lukutavat sekä selvittämään tekstin synty- ja vaikutushistoriaa.

» Kriittinen editio