Mekaaniset variantit

( engl. mechanical variants )

  1. » Tekstin kopioinnin tai » ladonnan yhteydessä syntyneet tahattomat » muutokset. Mekaanisten varianttien päätyypit ovat » lukuvirheet, tekstin puuttuminen (» omissio, » haplografia, » homoioteleuton) ja lisäykset (myös » dittografia).

» Variantit