Sosiaalinen tekstikritiikki

( engl. social textual criticism )

  1. » Tekstikriittisen tutkimuksen suuntaus, jossa » kirjallisen teoksen tuotantoprosessia ja » tekstuaalista transmissiota tarkastellaan sosiaalisessa ja historiallisessa kontekstissaan. Sosiaaliselle tekstikritiikille on ominaista korostaa » kirjan » bibliografisen koodin osuutta » tekstin merkityksenmuodostumisessa sekä kaikkien teoksen synty- ja tuotannonhistoriaan osallistuneiden henkilöiden, kuten » käsikirjoituksia kommentoivien perheenjäsenten tai kirjanpainajien, merkitystä.

» Tekstien sosialisaatio